Všeobecné obchodné podmienky

I.
Základní ustanovení

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“)
  sú vydané:
  Ryska s.r.o.
  IČ: 53257316
  DIČ: 2121335260
  so sídlom: Javorová Alej 13 900 25 Chorvátsky Grob
  Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 147648/B
  kontaktní údaje:
  email: tycinka@ryska.sk
  telefón 0908142838
  (ďalej len „predávajúci“)
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti
  predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju
  podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej
  činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania
  umiestneného na webovej stránke dostupného www.ryska.sk (ďalej je
  „internetový obchod“).
 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej
  zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred
  ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom
  jazyku.

II.

Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho
  hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu
  internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej
  hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak
  tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou
  cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované
  v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej
  zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je
  informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu
  zmluvu ohľadom tohoto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s
  balením a dodaním tovaru.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak
  sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

2
III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na
  diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové
  pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady
  sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
   prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu
  registráciu v internetovom obchode,
   vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru,
  spôsob platby a doručenia.
 4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť
  údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci
  predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „odoslať objednávku“. Údaje uvedené v
  objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti
  objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom
  formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými
  podmienkami.
 5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu
  potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri
  objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za
  uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky
  predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú
  adresu kupujúceho.
 6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže
  predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú
  ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a
  kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí
  tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto
  obchodných podmienkach.
 7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť
  objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí
  objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na
  telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email
  predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.
 8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri
  uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania,
  nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne
  chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické
  potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok.
  Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle
  kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená
  ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom
  prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu
  predávajúceho.

3
IV.
Zákaznícky účet

 1. Kupujúci objednáva tovar bez registrácie.
  V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej
  zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
   bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č
  SK8211000000002936468291, vedený u Tatra banky,
   dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,
   v hotovosti pri osobnom odbere na prevádzke,
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu
  náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je
  ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad
  spojený s dodaním tovaru.
 3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V
  prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia
  kúpnej zmluvy.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu
  splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet
  predávajúceho.
 5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú
  platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu
  pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu
  dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 7. Tovar je kupujúcemu dodaný:
   na adresu určenú kupujúcim v objednávke
   osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho.
 8. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
 9. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia
  tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky
  predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe
  zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné
  dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 10. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené
  kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V
  prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať
  opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je
  kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním
  tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 11. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať
  neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne
  oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho
  neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu
  prevziať.

4

 1. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je
  priložený k dodávanému tovaru.
 2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny
  za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru.
  Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza
  na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal
  kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak
  neurobil.

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako
  spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní
   odo dňa prevzatia tovaru,
   odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy
  niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
   odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná
  opakovaná dodávka tovaru.
 3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
   o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným
  súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred
  uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na
  odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
   o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného
  trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu
  lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
   o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase
  uzavretia zmluvy, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a
  ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
   o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru
  vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného
  kupujúceho,
   o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po
  dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
   o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov
  ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol
  po dodaní porušený,
   o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových
  záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom
  obale a kupujúci tento obal rozbalil,
   o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe
  dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
   o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
  poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil ,
  že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na
  odstúpenie od zmluvy,

5

 v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.

 1. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať
  prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu
  adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
  Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do
  14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením
  tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre
  svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 4. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr
  však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane
  nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom.
  Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len
  vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 5. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý
  predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru
  vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania
  tovaru.
 6. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté
  peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo
  preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 7. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a
  neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody
  vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti
  nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania
  zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ
  tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne
  informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v
  objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej
  zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od
  neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade
  spôsobom určeným kupujúcim.
  VII.

Práva z vadného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady.
  Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar
  prevzal:
   má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také
  vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci
  očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim
  vykonanej,

6

 sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku
ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy,
ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo
predlohy,
 je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 1. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru
  kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je
  oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru
  v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovení sa nepoužije u
  tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena
  dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,
  u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo
  opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z
  povahy tovaru.
 2. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a
  požadovať:
   ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
   bezplatné odstránenie vady tovaru,
   výmenu tovaru za nový tovar,
   ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
   primeranú zľavu z kúpnej ceny,
   odstúpiť od zmluvy.
 3. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
   ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec
  mohla riadne užívať ako vec bez vady,
   ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po
  oprave,
   ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
 4. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej
  je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania.
  Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak
  reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže
  reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu
  postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu
  vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom
  reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj
  potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o
  vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie
  zamietnutia reklamácie.
 5. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený
  zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho
  právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia
  spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je
  Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť
  spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch

7

pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch,
najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr
do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. . Po určení spôsobu vybavenia
reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď,
pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.
Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa
považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej
zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih
uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle
kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

 1. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to
  najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím
  veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 3. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne
  vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie.
  Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného
  mesiaca po uplynutí záručnej doby.
 4. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má
  kupujúci.
 5. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa
  riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb.
  Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom
  č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

VIII.
Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne
  doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu
  uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje
  kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho
  zákazníckom účte alebo v objednávke.
  IX.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak
  nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
  alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má
  právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u
  subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa
  predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30
  dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť
  sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je
  príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99
  Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom

8

kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát,
Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská
32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo
adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie
sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi
predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 1. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské
  nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/
  je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
  (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line
  a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie
  o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 2. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského
  oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti
  príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská
  obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor
  nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení
  nehorších predpisov .

X.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym
  poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou
  obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom
  Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z
  všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi
  správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
  spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k
  obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných
  známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je
  zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich
  časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu
  tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v
  rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového
  obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho
  prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo
  tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať
  programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a
  užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým
  spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim
  v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

9

 1. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto
  ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti
  predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 2. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od
  zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.6. 2019

0
Nákupný košík