Prevádzkovateľ
Podnikáme pod Ryska s.r.o., Javorová Alej 13 900 25 Chorvátsky Grob,

IČO: 53257316, DIČ: 2121335260 a vaše osobné údaje budeme spracovávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky a legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbáme na súkromie vás, nášho návštevníka
(„Dotknutá osoba“) a na ochranu vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracovávame.

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracovávanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia
osobných údajov a bez ich spracovávania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli
poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu
dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.
Spracovávanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez vášho súhlasu
môžeme spracovávať vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre
takéto spracovávať vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť
(službu).
Ak neexistuje zákonný dôvod na spracovávanie osobných údajov bez vášho súhlasu, spracovávame vaše
osobné údaje len na základe vami udeleného súhlasu.

Zverejňovanie údajov tretím osobám

Nami spracovávané vaše osobné údaje môžu byť spracovávané aj tretími stranami, za predpokladu, že je
to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb.
Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany vašich
osobných údajov.

Nakladanie s osobnými údajmi

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov.
Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a
kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými
právnymi predpismi nasledovné práva:

 1. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  Máte právo:
  a. kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu
  osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy
  realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré
  sleduje naša spoločnosť;
  b. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti
  spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane
  profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;
  c. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na
  štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti
  spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie
  nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.
 2. Právo na prístup k osobným údajom
  Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to
  prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.
 3. Právo na opravu osobných údajov
  Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.
  So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných
  údajov.
 4. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
  Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:
  a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  b. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre
  spracúvanie;
  c. sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  d. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej
  únie alebo práva Slovenskej republiky.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:
  a. ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť
  osobných údajov;
  b. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho
  obmedzenie ich použitia;
  c. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie,
  uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 6. Právo na prenosnosť údajov
  Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne
  používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
  bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:
  a. je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;
  b. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k
  porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo
  obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o
  ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email:
tycinka@ryska.sk alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany
osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva
dotknutej osoby.
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa
môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania
a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našich alebo vykonávania
nášho interného vyšetrovania.

ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo
doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám
vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou
týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie
upozorniť, prípadne aj emailom.

Ak si prajete byť zabudnutý, úpravit údaje alebo prístup k svojím údajom napiste nam na
tycinka@ryska.sk

0
Nákupný košík